SAK:n eduskuntavaaliehdokkaiden rekisterin tietosuojaseloste

SAK kerää henkilötietoja SAK:n sisäisen eduskuntavaaliehdokkaiden rekisteriin, jotta SAK voi olla yhteydessä näihin ehdokkaisiin.

SAK kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin, kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

1 Rekisterinpitäjä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Y-tunnus 0202092-9
Pitkänsillanranta 3, PL 157, 00531 Helsinki
Puh. 020 774 000
webmaster@sak.fi

2 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

SAK:n järjestöpäällikkö Eija Harjula
Puh. 020 774 000 (vaihde)
eija.harjula@sak.fi

3 Rekisterin nimi

SAK:n eduskuntavaaliehdokkaiden rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

SAK käyttää henkilötietoja pitääkseen yhteyttä eduskuntavaaliehdokkaisiin.

Rekisteriin kootaan henkilötietoja niistä henkilöistä, jotka on valittu eduskuntavaaliehdokkaiksi sekä heidän vaalipäälliköistään tai kampanjatiimiensä vastuuhenkilöistä.

5 Rekisterin tietosisältö

SAK:n eduskuntavaaliehdokkaiden rekisterissä on tietoja, joita käyttäjä on itse ilmoittanut SAK:lle tai jotka on saatu kohdan 6 mukaisesti.

Eduskuntavaalien ehdokasrekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia tietoja:

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan osallistujilta itseltään erillisen suostumuksen perusteella tai julkisista tietolähteistä (esim. ehdokkaan tai puolueen verkkosivut).

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

SAK:n eduskuntavaaliehdokkaiden rekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilytysaika

SAK säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeellista kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun SAK ei enää tarvitse keräämiään henkilötietoja, tiedot tuhotaan tietoturvallisesti.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

SAK:ssa tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. SAK käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietoja käyttävät vain ne SAK:n työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

SAK huolehtii sopimuksellisesti, että kumppanit ja palveluntarjoajat käsittelevät tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

11 Oikeus saada pääsy tietoihin

EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Pyynnön voi esittää puhelimitse (020 774 000) tai sähköpostilla (sak@sak.fi).

12 Korjausoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

Osallistujalla on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua sekä poistaa hänestä rekisterissä olevia tietoja. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä. Pyyntö voidaan esittää ottamalla yhteyttä SAK:hon puhelimitse (020 774 000) tai sähköpostilla (sak@sak.fi).

13 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

14 Muutokset

SAK voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme niistä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 12.12.2022.